Webová analytika

Optimalizujeme marketingové nástroje. Skúmame správanie používateľov a výsledky kampaní. Spájame marketingové údaje s nákladmi na produkty a logistiku. Používame údaje, aby sme vám povedali, kde môžete ušetriť a kde môžete zarobiť viac.